بازرسی موتور‌‌سیکلت

با توجه به الزام نظارت بر وضعیت کیفی تولید و مونتاژ موتورسیکلت،شرکت بازرسی مهندسی آزمون‌ آسا‌ پارسه به عنوان یکی از پیشگامان حوزه ارزشیابی موتور سیکلت ، اقدام به بازرسی بر روی کلیه مدل موتور‌سیکلت‌های تولیدی کشور می‌نماید.

بازرسی فنی این شرکت در بخش موتورسیکلت و درحوزه نظارت بر اجرای استانداردهای ملی و صدور گواهی های تاییدنوع و بررسی تطابق تولید می باشد.

انجام فرآیند تاییدنوع و تطابق‌تولید براساس الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۷۵۵۸ می‌باشد.

گردش کار فرآیند تاییدنوع و تعمیم تاییدنوع موتورسیکلت توسط شرکت بازرسی

گردش کار فرایند تطابق تولید موتورسیکلت توسط شرکت بازرسی