بازرسی خودرو

بازرسی فنی این شرکت در بخش خودرو و درحوزه نظارت بر اجرای استانداردهای ملی و صدور گواهی‌های تاییدنوع و بررسی تطابق تولید می باشد.

انجام فرآیند تاییدنوع در دو بخش تولید داخل و خودروهای وارداتی بوده که در حوزه‌های خودروهای وارداتی براساس الزامات استانداردهای بین المللی و در حوزه تولید داخل براساس الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۲۴ می‌باشد. الزامات مرتبط با تطابق تولید نیز براساس همین مراجع به انجام میرسد.

شیوه نامه صدور گواهینامه صحه گذاری تایید نوع وگواهینامه انطباق خودرو های وارداتی